Domovinska in državljanska kultura in etika 8.e

PETEK, 29. 1. 2021

Tema: Ekonomske pravice državljanov R Slovenije.

Preberi učno snov v učbeniku, str. 30 – 32. Zapiši povzetek učne snovi v zvezek (kaj je  gospodarska skupnost državljanov, naštej ekonomske in socialne pravice državljanov, ob primerih razloži zasebno in javno lastnino, kdaj pridobimo pravico do dela).